Tường Trình Ngân Quỹ Dự Án Dịch Thuật Quiet Wisdom Translation Project

Đóng góp cho Dự Án Dịch Thuật

༊ Năm 2016
Ado Lama (VA) $600 
Phan Tấn Hải (CA) $200 
Steven Lư (CA) $50 
Nguyễn Chí Khanh (CA) $150 
Hiền H. Trần (CA) $500
Bảo Vô Trước & Tâm Bảo Đàn (CA) $500 
Tổng cộng: $2,000 

༊ Năm 2017
Thủy Đỗ (CA) $50 
Nguyễn Chí Khanh (CA) $75 
Oanh Võ (CA) $25 
Gina Diệp (CA) $450 
Kelley Hoàng & Sophie Hoàng (CA) $450 
Khôi-Nguyên & Cát-Nguyên (CA) $100 
Tổng cộng: $1,150 

Xin  chân thành cảm niệm công đức và cộng  duyên của quý vị mạnh thường quân, cùng người dịch lẫn người đọc. Dịch giả Amara Lakhou có lần đã nói như sau: "Dịch thuật 
là 
một cuộc hành trình xuyên qua một đại dương, từ bờ này qua đến bờ  kia."  Nguyện 
mong 
mọi sự cát tường, và Dự Án Dịch Thuật Quiet Wisdom Translation Project  sẽ có 
thể đồng hành 
cùng người dịch lẫn người đọc trong những cuộc hành trình xuyên qua 
biển lớn tâm linh… 
Tài Trợ Dịch Thuật/Hiệu Đính/Sách Nói

༊ Năm 2016 
Sách dịch:
From the Heart of Tibet (Nhóm Heart Mudra  cúng dường)
The Right View $300 
Are You Ready For Happiness $300 

Hiệu đính:
From the Heart of Tibet (Tâm Bảo Đàn cúng dường)
The Right View $150 
Are You Ready For Happiness (Tiểu Nhỏ cúng dường)

Sách nói:
Những Lời Khai Thị Từ Bậc Tôn Quý $200 
Tổng cộng: $950 

༊ Năm 2017
Quyền Dịch Thuật Việt Ngữ/Royalty Fee/NXB Watkins Publishing $1,000 (2 sách thiếu nhi) 

Sách dịch:
Buddha At Bedtime $300  (sách thiếu nhi)
Buddha's Apprentice At Bedtime $300 (sách thiếu nhi)
Tổng cộng: $1,600

Sẽ có thêm thông tin về các đầu sách của năm 2018 khác trong thời gian sắp tới.

Trang nhà của Dự Án Dịch Thuật Quiet Wisdom Translation Project:
Comments