Mền Quang Minh

posted May 18, 2012, 5:48 PM by Thi Tran   [ updated Sep 17, 2014, 6:57 PM by Pema Zangmo ]
Nalanda Foundation đã có duyên lành ấn tống được 150 tấm "Mền Quang Minh" hay còn được gọi là "Mền Giải Thoát" theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. Các tấm "Mền Quang Minh" này được sử dụng để đắp cho người quá cố, có thể được thỉnh trước để phòng khi hữu sự. Đây là phương tiện thiện xảo của chư Phật để hoá độ chúng sinh và là một trong sáu pháp giải thoát do đức Liên Hoa Sanh đã truyền giảng. Xin bấm vào bài thuyết giảng để đọc tài liệu hướng dẫn và xem hình ảnh. Muốn thỉnh  "Mền Quang Minh," xin quý đạo hữu gửi điện thư đến hienhtran80@yahoo.com. 
Comments