Thư Ủng Hộ Dự Án Dịch Thuật từ Văn Phòng Đức Đạt Lai Lạt Ma (8/2018)

posted Aug 30, 2018, 8:17 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Aug 30, 2018, 8:27 AM ]
LETTER OF SUPPORT from the Office of H.H. Dalai Lama for "QUIET WISDOM TRANSLATION PROJECT" 

Xin được vô cùng hoan hỷ chia sẻ với các đạo hữu và các bạn lá thư ủng hộ "Dự Án Dịch Thuật Tuệ Tĩnh - Quiet Wisdom Translation Project" từ Văn Phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma gửi cho Viet Nalanda Foundation vào ngày 24/8/2018.

Xin chân thành tri ân sự hỗ trợ của tất cả. Nguyện "Dự Án Dịch Thuật Tuệ Tĩnh - Quiet Wisdom Translation Project" sẽ luôn có được sức sống mãnh liệt và tươi mới để có thể tiếp tục chuyển dịch những lời vàng ngọc từ các vị chân sư của tất cả các truyền thống tu tập và tất cả các dòng truyền thừa, và nguyện sẽ tiếp tục được làm người bạn đồng hành của người dịch và người đọc xuyên qua biển lớn tâm linh.

Comments