Diễn đàn Viet Nalanda

posted Jun 10, 2013, 4:59 PM by Thi Tran
Diễn đàn chính thức của Viet Nalanda là http://Viet_Nalanda@yahoogroups.com. Viet Nalanda hoàn toàn không có sự liên hệ với diễn đàn vietnalanda.boards.net hay bất kỳ một diễn đàn nào khác.
Comments