Thông Báo của Zangpo Project (1/2018)

posted Feb 1, 2018, 5:45 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Feb 4, 2018, 8:22 AM ]

Ngày 24 tháng 1, 2018 (Cập nhật)

Vào tháng 10 năm 2017 vừa qua, một vài thành viên trong Ban Liên Lạc Zangpo Project đã có duyên lành qua đến Dharamsala,  được gặp gỡ và trao đổi thảo luận với Thầy Passang (Hiệu trưởng trường Sarah College) về trường hợp của các sinh viên người Việt  tại trường, cũng như đã có cơ hội quan sát đời sống  tu học nói chung tại Dharamsala. 

 
Sau đó vào tháng 11, 2017, Ban Liên Lạc Zagnpo Project đã có một buổi họp nhóm, và dựa trên tình hình ngân quỹ, sự tái  định hướng cũng như với ước nguyện rằng Zangpo Project sẽ  có thể trường tồn và phát triển lâu dài, Ban Liên Lạc Zangpo Project  sẽ áp dụng một số thay đổi như sau bắt đầu từ tháng 7, 2018:

https://drive.google.com/file/d/1lsfeeAM8Gl2_sNVTedL-JOwmuBJDdP6G/view

Quý vị cũng có thể tìm thấy thông báo này trên trang Đề án - Zangpo Project.


Comments