Sách Cúng Dường Mây Cam Lồ (Choden Rinpoche)

posted Nov 13, 2014, 10:08 PM by Tam Bao Dan   [ updated Nov 20, 2014, 10:56 PM by Pema Zangmo ]
Một sưu tầm giáo huấn về pháp luyện tâm và các đề tài khác do Choden Rinpoche luận giảng.

Gyalten Deying chuyển Việt ngữ.

Thanh Liên và Mai Tuyết Ánh hiệu đính.

Viet Nalanda Foundation phát hành lầu đầu vào tháng 12 năm 2014.

Sách ấn tống không bán.

Tại Hoa Kỳ và Canada, xin liên lạc vnfbookrequest@gmail.com để nhận sách.

Tại Úc Châu, Tân Tây Lan và Đông Nam Á (không kể Việt Nam), xin liên lạc xitrum70@yahoo.com.

Tại Việt Nam, xin liên lạc huyen2307@yahoo.com.

Quý vcũng có thể tìm thấy bản điện tử của sách này ở trang "Giáo Pháp" trong phần "Kinh Sách"

Comments