Chương trình hoằng pháp của Geshe Lobsang Choephel

posted Dec 18, 2012, 3:02 AM by Thi Tran   [ updated Sep 22, 2014, 9:45 PM by Bồ Đề Tâm 4 All ]
Lễ Cầu Siêu - Lễ Hỏa Tịnh Nhân Dịp Tiết Vu Lan Mùa Báo Hiếu 
ORANGE COUNTY 
Ngày 10 - 11 Tháng 8 năm 2013 
Do Viet Nalanda Foundation Bảo Trợ

Comments