Báo Cáo Tài Chánh của Viet Nalanda Foundation trước khi giải thể như một hội đoàn bất vụ lợi 501(C)3 vào ngày 31/12/2019

posted Mar 15, 2020, 2:31 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Mar 6, 2021, 9:18 PM ]

BÁO CÁO TÀI CHÁNH CỦA HỘI VIET NALANDA FOUNDATION TRƯỚC KHI GIẢI THỂ NHƯ LÀ MỘT HỘI ĐOÀN TỪ THIỆN 501(C)3 VÀO NGÀY 31/12/2019:

Nương vào sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát và của Đại Sư Garchen Rinpoche đã chủ trì Đại Pháp Hội A Di Đà tại Little Saigon vào tháng 6, 2019, cũng như nương vào lòng từ ái và quảng đại của các vị mạnh thường quân, bảo trợ viên, tham dự viên và thiện nguyện viên, Hội Viet Nalanda Foundation (VNF) đã có thể thành tựu trong việc gây quỹ trang trải mọi chi phí cho Đại Pháp Hội, cho các hoạt động vô vụ lợi của Hội cũng như để hỗ trợ cho các hoạt động Phật Pháp khác. Qua đó, Hội Viet Nalanda Foundation với tất cả tấm lòng thương quý và biết ơn, đã phát tâm muốn chia sẻ nguồn tài nguyên này (đến từ ngân quỹ Tổng Quát của VNF, ngân quỹ Ấn Tống của VNF, ngân quỹ Zangpo Project, cũng như đến từ các đóng góp và gian hàng bán gây quỹ tại Đại Pháp Hội A Di Đà) và cúng dường tổng số tịnh tài là $51,255.90 USD đến các trung tâm Phật Pháp và cơ quan bất vụ lợi khác theo đúng quy luật bất vụ lợi tại Hoa Kỳ trước khi giải thể Hội vào ngày 31/12/2019.

Xin xem chi tiết đính kèm hoặc tìm xem thông tin trên trang www.vietnalanda.org:
- Danh Sách Các Đóng Góp do Viet Nalanda Foundation gửi đến các trung tâm Phập Pháp và cơ quan từ thiện khác trước khi giải thể.
- Báo Cáo Tài Chánh về Đại Pháp Hội A Di Đà
- Danh sách mạnh thường quân và bảo trợ viên cho Đại Pháp Hội A Di Đà

Kể từ hôm nay (ngày 15/3/2020), trang Facebook của Viet Nalanda Foundation sẽ đổi tên thành VIET NALANDA FOR ALL (VNFA) và sẽ sinh hoạt như là một nhóm huynh đệ đạo hữu trong cộng đồng, để chia sẻ và đăng tải các tài liệu Phật Pháp trong tinh thần bất bộ phái, với lòng thương quý và tôn kính trước tất của những truyền thống của Phật Đạo.

Với lòng thương mến và tri ân, xin cám ơn tất cả đã cùng đồng hành với Viet Nalanda Foundation trong suốt những năm qua. Rất yêu quý tất cả và Viet Nalanda vẫn còn có mặt ở đây nhưng chỉ là trong một "hiện thân" khác. Xin được gửi đến tất cả những lời cầu nguyên yên bình nhất.


TOÀN BỘ BÁO CÁO TÀI CHÁNH


---------------------------------------

FINANCIAL REPORTS OF VIET NALANDA FOUNDATION BEFORE ITS DISSOLUTION ON DECEMBER 31, 2019:

Due to the blessings of the Buddhas, Bodhisattvas, and of Garchen Rinpoche who presided over the Great Amitabha Drupchen in Little Saigon, CA in June 2019, and due to the kindness and generosity of all the benefactors, donors, participants and volunteers, Viet Nalanda Foundation (VNF) was able to successfully raise fund for the Drupchen’s expenses, the organization’s non-profit activities, as well as to support other Dharma activities. As such, Viet Nalanda Foundation, with love and with gratitude, wished to share its resources (from VNF’s General Fund, VNF’s Printing Fund, VNF’s Zangpo Project Fund, as well as donations and proceeds from the Amitabha Drupchen) and made the donations of $51,255.90 USD (fifty-one thousands, two hundred, fifty-five dollars and ninety cents) to other non-profit Dharma centers and organizations in accordance with the US non-profit law before its dissolution as a 501(c)3 non-profit organization on December 31, 2019.

All details can be found herein or on www.vietnalanda.org:
** List of donations made by Viet Nalanda Foundation (VNF) to Other Non-Profit Dharma Centers and Organizations before its dissolution.
** Financial Report of the Great Amitabha Drupchen
** List of Sponsors and Donors for the Great Amitabha Drupchen

Starting today (March 15, 2019), Viet Nalanda Foundation's Facebook will change its name to Viet Nalanda For All (VNFA) and will function as a community group of Dharma brothers and sisters. We will continue to post and share Dharma materials in a non-sectarian spirit and with a mind of love and reverence for all traditions of the Buddha-Dharma.

With love and gratitude, thank you for walking the path with us throughout these years. We love you and we are still here for you but just in a different "emanated form." Sending everyone lots of prayers for serenity and peace.

Comments