Xưng Tán Đức Văn Thù Gangloma

posted Jun 8, 2016, 8:05 PM by Bồ Đề Tâm 4 All
Sư Cô Nhật Hạnh - Tenzin Yangchen chuyển ngữ
༄༅། །བ་མ་དང་མགོན་པོ་རྗ་བཙན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །
Lama thang gom po je tsuin jam pel yang la chak tsel lo
Kính lễ Lama và Tôn giả Văn Thù Sư Lợi Hộ Chủ 

གང་གི་བོ་ག ོ ས་ས ིབ་གཉིས་སིན་བལ་ཉི་ལར་རམ་དག་རབ་གསལ་བས། །
Khang ki lo troe drib nhi trin trel nhi tar nam thag rab sel we
Trí Ngài thanh tịnh rực sáng như mặt trời thoát ly mây hai chướng 

ཇི་སྗད་དོན་ཀན་ཇི་བཞིན་གཟིགས་ཕིར་ཉིད་ཀི ་ཐགས་ཀར་ག ྗགས་བམ་འཛིན། །
Chi nhie thoen kuin chi shin sikh chir nhi ki thug kar lekh bam zin
Giữ quyển kinh giữa ngực, chứng tri vạn pháp như thật 

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.
Comments