Vai Trò Tương Lai của Sakya Trizin

posted Jun 25, 2015, 12:11 PM by Pema Zangmo   [ updated Jun 25, 2015, 12:15 PM ]
Thanh Liên chuyển Việt ngữ. Tâm Bảo Đàn hiệu đính với sự góp ý của Thúy Anh. Tháng 12/2014

Một hội đàm riêng giữa hai nhánh Dolma Phodrang và Phuntsok Phodrang về một giải pháp và hướng dẫn mới liên quan đến vai trò tương lai của Sakya Trizin, vị Lãnh đạo Dòng Sakya của Phật giáo Tây Tạng.

Dựa trên căn cơ, năng khiếu, và các khuynh hướng của các cá nhân khác nhau mà các giáo lý quý báu của Đấng Chiến Thắng – Đức Phật Vô Song – đã nở rộ trên Xứ Tuyết như là suối nguồn của ruộng công đức dành cho tất cả. Trong bối cảnh này thì vào lúc khởi đầu, ngài Khön Könchog Gyalpo đã sáng lập [phái] Palden Sakya và Đấng Bi mẫn Vĩ đại Sachen Kunga Nyingpo đã thiết lập [phái này] thành như một Giáo đoàn mà sau này [Giáo đoàn Sakya] được coi là một trong bốn Dòng Phật giáo chính yếu của Tây Tạng.
Kế tới, ngài Sakya Pandita, là người chú, và Chögyal Phagpa, là cháu trai, cùng các Đạo sư của Giáo pháp, đã làm cho Giáo đoàn nở rộ rộng khắp Tây Tạng, Mông Cổ, và Trung quốc. Rồi trong mười một thế hệ kế tiếp, các Đạo sư dòng Khön đã điều khiển trung tâm Giáo pháp vĩ đại của dòng Sakya.
...

[Đọc Thêm]
Quý vị có thể tìm được bài này trên trang "Phật giáo Tây Tạng" trong phần "Sakya"
Comments