Phật thuyết Đại thừa Thánh Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà la ni kinh

posted Feb 26, 2015, 6:09 PM by Pema Zangmo   [ updated Feb 26, 2015, 6:12 PM ]
Dịch Phạn-Hán: Tam tạng Sa môn Pháp Thiên
Dịch Hán-Việt: Ratna Siddhārtha Dhyāna
(Kinh số 937 trích trong Đại chính tân tu tạng kinh)
Thành kính đỉnh lễ tất cả chư Phật và Bồ Tát khắp mười phương cùng tận không gian!

Tôi nghe như vậy: Có một thuở, Đức Thế Tôn ngự tại nước Xá Vệ (Śrāvastya), trong vườn Cấp Cô Độc với cây của Thái tử Kì Đà (Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma) cùng với chúng đại Tì kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị hiện diện. Tất cả đều đã chứng lậu tận thông, không còn phiền não, được lợi ích cho bản thân, tâm chứng thiện giải thoát. Các ngài là những bậc tri thức, bậc đại A la hán. Lại có những bậc đại Bồ Tát trí tuệ rộng lớn, công đức trang nghiêm, uy nghi toàn vẹn cũng đến nghe Pháp. Tất cả các ngài đều vân tập. Ngài Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát (Mahāprajñā Mañjuśrī Bodhisattva Mahāsattva) làm bậc thượng thủ (pramukha). Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śakyamuṇi) nghĩ đến hết thảy chúng sinh đoản mệnh đời vị lai, lòng thương xót muốn khiến tăng thọ mệnh, được lợi ích khôn cùng, nên ngài mới vì thế mà giảng về pháp bí mật sâu xa vi diệu không thể nghĩ bàn.

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với Đại trí Văn Thù Sư Lợi:

- Ngài hãy lắng nghe. Từ cõi Nam Diêm Phù Đề (Jaṃbhuvīpa) này, về Tây phương cách vô lượng vô số cõi Phật, có thế giới tên Vô Lượng Công Đức Tạng (Amita guṇa garbha). Nơi đó là thế giới trang nghiêm rực rỡ, có châu báu trang hoàng khắp không gian, lại thanh tịnh bậc nhất, yên vui khoái lạc, vi diệu đứng đầu trong các cõi Phật mười phương. Đức Phật đang trụ ở đó thế hiệu là Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai (Amitāyurjñāna Suviniścita Tejo Rājāya Tathāgata Samyaksaṃbuddhi), Vô Thượng Chính Giác. Ngài khởi tâm đại từ đại bi, vì lợi lạc vô cùng của chúng sinh mà thuyết giảng diệu pháp (saddharma).

Đức Phật lại nói tiếp với Văn Thù Sư Lợi:

Nay ở thế giới Diêm Phù Đề này, tuổi thọ nhân loại là một trăm năm. Nhưng ở đây, nhiều kẻ tạo nhiều nghiệp ác nên thường bị đoản thọ. Văn Thù Sư Lợi, nếu có chúng sinh nào được gặp kinh Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà la ni có công đức thù thắng này, hoặc nghe được danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai, nếu tự mình biên chép, hoặc chỉ bảo người khác biên chép, hoặc ở tại nhà mình, hoặc ở nơi lầu gác, hoặc ở nơi linh địa thanh tịnh mà thụ trì đọc tụng, theo pháp lễ bái, dùng các loại hoa thơm, các loại hương đốt, bột, xoa, vòng hoa mà cúng dường cuốn kinh Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà la ni này; kẻ đoản mệnh đó, với tâm chí thành theo pháp tu tập, sẽ được tăng thọ mệnh đến trăm năm. Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, nếu có chúng sinh nào nghe được danh hiệu Đức Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai khởi tâm chí thành xưng tụng một trăm linh tám biến, kẻ đoản mệnh đó sẽ được tăng thọ mệnh, hoặc cho đến dù chỉ nghe được danh hiệu mà tâm chí thành tin tưởng lĩnh hội cũng được tăng thọ mệnh vậy. Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, những kẻ lúc nào tâm cũng chí thành cầu diệu pháp không mệt mỏi, những bậc thiện nam tín nữ và các ngài hãy lắng nghe, giờ đây ta sẽ vì ngài mà thuyết chú Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai một trăm linh tám danh hiệu.
...
[Đọc Thêm]
Quý vị có thể tìm được Kinh sách này trên trang "Giáo Pháp" trong phần "Kinh sách"

Comments