Tuyển Tập Cầu Nguyện và Hộ Niệm Trong Giai Đoạn Lìa Đời Và Thân Trung Ấm

posted May 30, 2015, 3:02 AM by Pema Zangmo
Lời Ngỏ

Phần Một: Giới Thiệu Về Tử Thư Tây Tạng  và Thân Trung Ấm

Phần Hai: Khai Thị và Hướng Dẫn Về Giai Đoạn  Lìa Đời và Thân Trung Ấm

Đức Liên Hoa Sanh Khai Thị Về Thân Trung Ấm
Bài Nguyện Hướng Dẫn Tâm Thức Trong Giai Đoạn 
Lìa Đời và Thân Trung Ấm cùng các lược giảng
Pháp Môn Vãng Sanh Tịnh Độ Theo Truyền Thống  Kim Cang Thừa
Đại Pháp Chuyển Di Tâm Thức “Phowa”

Phần Ba: Các Bài Cầu Nguyện và Hộ Niệm Trong Giai Đoạn Lìa Đời và Thân Trung Ấm
Khai Nguyện
Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giải Thoát
Bài Nguyện Hướng Dẫn Tâm Thức Trong Giai Đoạn Lìa Đời và Thân Trung Ấm
Bài Nguyện Giải Thoát Qua Sự Lắng Nghe Trong Thân Trung Ấm
Bài Nguyện Thoát Khỏi Ngõ Hẹp Của Thân Trung Ấm
Bài Nguyện Được Bảo Vệ Khỏi Sự Sợ Hãi 
Trong Thân Trung Ấm
Bài Hướng Nguyện Thành Tựu Đại Thủ Ấn Trong 
Đời Này, Lúc Lâm Chung và Trong Thân Trung Ấm
Đoản Nguyện Tái Sinh Vào Cõi Cực Lạc Của Đức Phật A Di Đà
Bài Nguyện Dài Hướng Đến Cõi Tịnh Độ Cực Lạc

Phụ lục I: Đạo Ca
Bài Ca Sáu Điểm Tinh Yếu – Lời Di Huấn Cuối Cùng Của Milarepa Hát Cho Rechungpa
Lời Tâm Huyết Cuối Cùng Lúc Lâm Chung

Phụ Lục II: Mền Quang Minh hay Mền Giải Thoát
Giới Thiệu và Hướng Dẫn về “Mền Quang Minh”  hay “Mền Giải Thoát” Theo Truyền Thống Phật Giáo Tây Tạng
...

[Đọc Thêm]
Quý vị có thể tìm được bài này trên trang "Giáo pháp" trong phần "Kinh sách"


Comments