Trì niệm kim cương OM AH HUM do Garchen Rinpoche khai thị

posted Sep 17, 2014, 12:01 PM by Pema Zangmo   [ updated Sep 22, 2014, 10:58 PM ]
Những hướng dẫn về thực hành trì niệm kim cương ba chủng tự OM AH HUM dưới đây do Đại sư dòng Drikung Kyabje Garchen Rinpoche truyền giảng để bổ túc cho giáo lý  “Lời dạy tâm yếu về Đại Thủ Ấn” (Skt. MAhamudra Upadesha). Đặc biệt, những khai thị này liên quan đến câu kệ trong văn bản gốc như sau:

“Nếu hành giả sơ căn không thể an trú trong nghĩa tối hậu, thì họ nên trụ vào điểm tinh yếu của khí và buông bỏ nỗ lực [thể nhập] ་tánh giác."
... [Đọc thêm]

Quý vị cũng có thể đọc bài khai thi này trong phần Giáo Pháp ở trang Thuyết Giảng.
Comments