Tịnh Hóa Hằng Ngày (Lama Zopa Rinpoche)

posted Aug 7, 2018, 10:34 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Aug 8, 2018, 7:44 AM ]

Lama Zopa Rinpoche đã sáng tác mt pháp tu Kim Cang Tát Đa ngn, được n tng theo kh sách b túi. Nh vy, bt c khi nào phm gii, hay to ra bt kỳ nghip xu ác nào khác thì ta có th tnh hóa điu tiêu cc y bng bn lc đi tr, không h chm tr mt phút giây.

Bài Thiền Kim Cang Tát Đỏa Ngắn

LỰC NƯƠNG TỰA (A): QUY Y

Con nguyn quy y Phật, Pháp, Tăng mãi mãi,
Con nguyn quy y toàn thể Tam tha,
Chư vị daka, dakini trong Mật điển du già bí mt,
Chư vị anh hùng và anh thư, chư thiên nam và thiên nữ,
Chư Bồ tát thập địa.
Xin mãi mãi quy y bổn sư thánh thiện trên hết.” (Tụng 3 ln)

LỰC ĂN NĂN

Trước tiên, hãy nhlại định nghĩa về nghip xu ác – bt cứ hành động nào mà kết qulà khổ đau, thông thường là một hành vi do tham, sân, si thúc đẩy.

Hầu hết các hành động mà con thực hiện, hai mươi bốn giờ mỗi ngày, được thúc đẩy vì nhng mi bn tâm thế tc, bám chp vào sthoi mái trong cuộc đời này. Sự thể là như thế, tkhi sinh ra, đến khi chết đi trong cuộc đời này, và đã là như thế từ vô thỉ tái sinh. Gần như mỗi một hành vi mà con tạo tác đều là bt thin, nguyên nhân ca khổ đau. Không chỉ thế, mà con còn liên tục phá Bit gii thoát giới, Bồ tát gii và Mt gii. Tnht là con đã to ra những nghiệp xấu ác nặng nề nhất đối với chư thiện tri thức – tc gin vi chư vị, có nhng tri kiến sai lm, có nhng ý tưởng không sùng mộ, làm hi thân thánh thiện ca chư vị và không tuân theo li khuyên ca các ngài. Mang nhng du vết tiêu cực này trong dòng tâm thức là điều khó chịu đựng nổi. Nó tựa như con đã ung nhằm thuốc độc, gây ra cái chết. Con phi thực hành pháp đối trngay lp tc, và tnh hóa tt các nghip này ngay lp tc, không chm trễ một phút giây.”

Hãy phát tâm mnh mvsự khn cp và lòng hối hận như vậy. 

Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân và Chân Thông Tri hiệu đính


Comments