Thọ Nhận Tám Giới Luật Đại Thừa (Bát Quan Trai Giới)

posted Mar 15, 2017, 4:37 PM by Tam Bao Dan   [ updated Mar 15, 2017, 4:37 PM ]
Sau khi lạy ba lần, bạn hãy quỳ trên đầu gối phải, hai tay chắp lại, đầu và vai cúi xuống. Hãy quán tưởng Đạo sư Quán Thế Âm trước mặt bạn, rồi phát khởi Bồ đề tâm thâm sâu làm động lực cho việc thọ nhận (tám) giới luật, và đọc ba lần: 

Xin tất cả chư Phật và chư Bồ Tát thường trụ trong mười phương chú tâm tới con. Trước đây các Đấng Như Lai, Đấng Hủy-diệt Kẻ-thù-phiền-não (A La Hán, tức Ứng Cúng), Đấng Phật Toàn-giác (Chánh Biến Tri), như con ngựa (tinh tấn) thiêng liêng đầy trí tuệ và con voi (tâm thức) vĩ đại, đã làm những gì cần làm, đã thực hiện các thiện hạnh, đã buông xả gánh nặng, sau đó đã đạt được lợi lạc cho chính mình, hoàn toàn dứt đoạn mọi gông cùm của hiện hữu (trong Luân hồi), và đã hoàn thiện ngôn từ, đạt được tâm giải thoát bất thối, và trí tuệ giải thoát tận gốc, vì phúc lợi của tất cả chúng sinh, để đem lợi lạc, để giải thoát, tiệt trừ nạn đói, tiêu trừ bệnh tật, để thành tựu viên mãn ba mươi bảy pháp hành (Bồ Tát Đạo) phù hợp với đạo giác ngộ, và để vững chắc đạt quả vị vô song của giác ngộ viên mãn, toàn hảo. Theo gương ấy, con tên là [nói tên], từ lúc này cho đến bình minh (khi mặt Trời mọc) ngày mai, sẽ vì phúc lợi của tất cả chúng sinh, để đem lợi lạc, để giải thoát, tiệt trừ nạn đói, tiêu trừ bệnh tật, để thành tựu viên mãn ba mươi bảy pháp hành (Bồ Tát Đạo) phù hợp với đạo giác ngộ, và để vững chắc đạt quả vị vô song của giác ngộ viên mãn, toàn hảo, xin nguyện sẽ nghiêm chỉnh thọ nhận Giới Phục-hồi và Tịnh-hóa (tám giới).


Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Hành Trì - Nyungne
Comments