Lời Tâm Huyết Cuối Cùng Lúc Lâm Chung - Đại Sư Tsele Natsok Rangdrol

posted Sep 16, 2014, 9:13 PM by Pauline Dong   [ updated Sep 24, 2014, 9:16 PM by Pema Zangmo ]


Đại sư Tsele Natsok Rangdrol sinh năm 1608 tại Tây Tạng và là tác giả của bản văn hướng dẫn về thân trung ấm mang tên “Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giải Thoát”.
Dưới đây là những lời khai thị thốt ra từ đấng Kim Cang Trì Bất Tử vĩ đại vào thời điểm mà thân vật lý của ngài đang sửa soạn lìa khỏi thế gian này để bước vào Chân Pháp Giới... [Đọc thêm]

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trong phần Giáo Pháp ở trang Thuyết Giảng.
Comments