Thể Nhập Cảnh Giới Tây Phương Cực Lạc - Nghi Quỹ A Di Đà (Tạng-Anh-Hoa-Việt)

posted Jul 15, 2019, 10:28 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Jul 15, 2019, 10:29 PM ]

Đọc toàn bộ nghi quỹ PDF: 
(Tibetan-English-Chinese-Vietnamese)

OPENING PRAYERS –
前行發心祈請–KHAI KINH

Altruistic  Motivation .....5
願菩提心– Phát khởi tâm vị tha
Action Bodhicitta Prayers .....6
行菩提心– Bồ đề tâm hạnh nguyện
Refuge and Bodhicitta .....6
發心皈依– Quy y và Bồ đề tâm
The Four Immeasurables .....7
四無量心– Tứ Vô Lượng  
Dorje Chang Wang .....8
金剛持傳承上師祈請文–Thỉnh nguyện gia trì từ đức Kim Cang Trì
Supplication to the Guru .....8
祈請上師– Khẩn Cầu Đạo Sư
Short Mandala Offering .....9
短曼達供養– Cúng dường Mạn đà la ngắn
Requesting the Turning of the Wheel of Dharma .....10
請轉法輪– Thỉnh Chuyển Pháp Luân


THE MEDITATION AND RECITATION OF AMITABHA – THIỀN QUÁN VÀ TRÌ TỤNG A DI ĐÀ –
彌陀修誦
Visualization of Objects of Refuge .....12
明觀皈依境– Quán tưởng đối tượng quy y
Refuge and Bodhiccitta .....13
皈依發心– Quy y và Bồ đề tâm
The Offering of the Seven-Limbed Prayer of Gathering the Accumulation in the Presence of the Refuge .....13
於彼等皈依境尊前敬獻累積資糧之七支供– Cúng dường thất chi nguyện để tích lũy công đức trước các đối tượng quy y
The Main Part: Visualization of the Yidam Deity .....16
正行,禪修本尊– Phần [Hành Trì] Chính Yếu: Quán Tưởng Bổn Tôn
Blessing the Offerings .....21
加持供品– Gia trì phẩm vật cúng dường
Mandala Offering .....25
獻曼達– Cúng dường mạn đà la
The Quintessential Seven Branches .....26
心要七支分– Thất chi nguyện tinh yếu 
Performing Praise .....27
行讚歎– Tán tụng

Visualization for the Mantra Recitation .....29
誦咒觀想 Quán tưởng trong khi trì chú

Dedication .....32
迴向– Hồi hướng
Verses of Auspiciousness .....33
道吉祥 – Lời nguyện cát tường
Short Prayer to be Born in Dewachen .....34
簡短極樂願文– Đoản nguyện vãng sinh Cực Lạc
Prayer to be Born in Dewachen by Chakme Rinpoche .....37 
恰美極樂願文– Bài nguyện vãng sanh Cực Lạc của Chakme Rinpoche 
Tibetan .....37 – Chinese .....44 – English .....52 – Vietnamese .....60

DEDICATION – HỒI HƯỚNG– 迴向
Closing Dedication ..... 68
結行迴向–  Hồi hướng kết thúc
Long Life Prayers .....71
長壽祈請文–  Các bài nguyện trường thọ
Prayer for the Drikung lineage by Mipham .....75
米滂仁波切所造直貢法教宏廣願文–  Lời  nguyện cho dòng Drikung của Mipham


APPENDICES – PHỤ LỤC –
附錄
Appendix  1: Dharmakaya Phowa .....76
法身破瓦–  Phowa: Chuyển di đến Pháp thân 
Appendix 2: Dedication by Shantideva ......79
Tibetan .....79 – Chinese .....84 – English .....87 – Vietnamese .....94
入菩薩行論迴向品– Hồi hướng nguyện của Tôn giả Tịch Thiên 
Appendix 3:  Lamp Offering Prayer .....98
供燈祈願文– Bài nguyện cúng dường đèn
Appendix 4: Prayers for World Peace .....108
世界和平願文
– Cầu nguyện cho hòa bình thế giới

Đọc toàn bộ nghi quỹ PDF: 
(Tibetan-English-Chinese-Vietnamese)


Comments