Tham Thiền: Giúp Tâm Tích Cực (Choden Rinpoche)

posted Apr 6, 2016, 10:38 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Apr 6, 2016, 10:41 AM ]
Lozang Ngodrup chuyển ngữ

Tham thiền nghĩa là trở nên quen thuộc với những tư tưởng và tâm thức tích cực củamình [danh từ Tạng ngữ của thiền, gom, nghĩa là “làm cho quen thuộc”]. Bạn cố tăng trưởng những tiềm năng tích cực và giảm thiểu những dấu ấn tiêu cực trong tâm bạn.

Nếu bạn không thể làm được điều này mà chỉ tập trung tâm ý vào hơi thở thôi thì đây là một điều vô ích. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều chính yếu là làm tăng trưởng những tiềm năng tích cực trong giòng tâm thức của bạn. Đó gọi là thiền.

Đầu tiên, bạn suy ngẫm về các tư tưởng tích cực nhiều lần để tâm bạn quen dần với chúng và trở nên đồng hóa với bản chất tích cực này; thế rồi bạn sẽ không cần suy nghĩ hay viện một lý do gì mà ý tưởng tích cực vẫn phát khởi một cách tự nhiên trong tâm bạn.

Bạn thực hành các tư tưởng tích cực thật nhiều lần, và khi bạn có thể dần dần loại bỏ các tư tưởng tiêu cực thì điều này sẽ tạo ra các thực chứng.

[Đọc Thêm]

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.
Comments