Tán Thán Bạch Tara - Quy mệnh Đấng Chí Tôn Tara

posted Nov 28, 2014, 5:08 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Nov 28, 2014, 5:10 PM ]

Oṃ.  Mẹ Hiền Tārā – Đấng cứu độ luân hồi, độ thoát tám chướng ngại tu hành, giải trừ mọi bệnh khổ.  

Trên đài sen màu trắng thanh khiết hoá hiện một đĩa mặt trăng [nơi mà] Đấng Mẹ Hiền ngồi kiết già trên đó.
Trước Đấng Cứu Độ làm mãn nguyện chúng sinh, xin kính lễ!

Khuôn mặt và thân tướng Ngài toả hào quang như ánh sáng trăng thu, [và Ngài] đeo nhiều đồ trang sức.
Trước Đấng Nâng Hoa Utpala, xin kính lễ!
 

[Ngài] trẻ trung như đương tuổi mười sáu, Ngài là mẹ của chư Phật ba đời, thường ban cho chúng sinh thoả mãn mọi ước nguyện.
Trước Đấng Mẹ Hiền Cứu Độ xin kính lễ!
...
Quý vị cũng có thể tìm được bài này trên trang Giáo Pháp trong phần "Hành Trì Bổn Tôn/Hộ Phật."
Comments