Sự Nhất Quán Của Các Truyền Thống Tây Tạng (Khenchen Thrangu)

posted Oct 3, 2016, 8:38 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Oct 3, 2016, 8:45 AM ]
Trích các trang 140-143 thuộc “Chương 11: Lợi Ích Của Thiền Kusulu” từ tập sách “Tánh Rõ Biết Linh Thông: Giáo Lý về Tâm của Khenpo Gangshar”   

Trong truyền thống Nyingma, có tất cả ba nội mật điển: ma ha du già (mahayoga), a nậu du già (anuyoga) và a tỳ du già (atiyoga). Ma ha du già nói đến đại pháp thân—chính là sự bất khả phân ly siêu phàm của hai chân lý, nhưng điều này thật ra cũng không là gì khác ngoài tự tánh chân tâm. A nậu du già gọi đây là “mạn đà la cơ bản của tâm bồ đề [đến từ] đứa con [mang tên] đại lạc,” nhưng đây cũng chỉ đồng là một thứ. Theo a tỳ du già thì đây là đại viên mãn của [sự hợp nhất giữa] tánh giác rõ biết và tánh không—tức dzogchen.

Tất cả những thuật ngữ khác nhau này cũng chỉ là những cái tên khác nhau để chỉ tự tánh chân tâm. Như đại sư Khenpo Gangshar đã nói:

Tất cả các cách diễn đạt lừng lẫy này cũng chỉ là ngón tay chỉ vào chính chỗ cốt tủy, tinh túy của tâm, và [ngoài thế ra thì] không có gì khác.     

Tất cả các cách diễn đạt khác nhau trong kinh điển và mật điển chỉ là những cách thức khác nhau để nhận diện và chỉ cho ta đến với chính chỗ cốt tủy, tinh túy của tâm. Cho dù chúng ta nói đến tánh không của tất cả các hiện tượng, đến Phật tánh, hay đại viên mãn dzogchen, thì tất cả những [thuật ngữ] này cũng không mang ý nghĩa nào khác. Bởi thế, khi chúng ta tu tập hành trì pháp an trú của thiền kusulu*, chúng ta để tâm an định ngay nơi ấy, ngay nơi chứng ngộ tánh không—[tuy là] tánh không mà lại thật sáng rõ, tỏ tường một cách tự nhiên. Đây là điều mà trong kinh điển đã giảng dạy xuyên qua cả hai lần (lần giữa và lần cuối) chuyển pháp luân.  Đây cũng là điều đã được giảng dạy trong tất cả các mật điển—mật điển thông thường, mật điển du già tối thượng, cũng như ba nội mật điển. Đây chỉ thuần túy là những cách thức khác nhau để giúp chúng ta có thể tỏ ngộ tự tánh chân tâm—là các giáo huấn để giúp chúng ta nhìn thấy, nhận ra, và cuối cùng là phát triển được lòng tin vững chắc nơi chính sự trực nhận ấy.

Bản dịch Anh ngữ của David Karma Choephel
Tâm Bảo Đàn tạm chuyển Việt ngữ
October 2, 2016

Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.
Comments