Sách: Trăm Đấng Hộ Phật (Choden Rinpoche)

posted Jun 21, 2018, 10:39 PM by Tam Bao Dan   [ updated Jun 21, 2018, 10:48 PM ]
MỞ CỬA GIA TRÌ  

Giải Thích Sâu Rộng Và Cô Đọng Về 
Trăm Đấng Hộ Phật Cõi Trời Đâu Suất của Je Tsongkhapa  

H. E. Choden Rinpoche luận giảng  
Gyalten Deying chuyển Việt ngữ  
Võ Thư Ngân, Mai Tuyết Ánh hiệu đính  

Lời Giới Thiệu Của Dịch Giả (Bản dịch Anh ngữ)

GURU YOGA (bla ma’i rnal ‘byor) là một danh từ được sử dụng rộng rãi trong Phật giáo Tây Tạng để biểu thị cách tâm thức của người đệ tử nên được rèn luyện như thế nào, để có thể hòa hợp hay nối kết (yoga) với tâm thức của vị bổn sư (guru). Đó là phương pháp để thật sự thành tựu trạng thái của vị bổn sư. Hành trì này nổi bật trong Mật điển Phật giáo Ấn Độ, và Tây Tạng đã trung thành với truyền thống Ấn Độ, chấp nhận và bảo tồn guru yoga dưới nhiều hình thức. Trong Phật giáo, guru yoga là sự chứng ngộ rằng vị thiện tri thức, hay bổn sư của mình, có bản tánh tinh yếu của chư Phật. Guru yoga biểu lộ cách tốt nhất mà một hành giả có thể tương tác với vị thầy tâm linh để tịnh hóa tâm mình ở mức độ sâu sắc nhất, và phát triển thực chứng đầy cảm hứng của đường tu. Vì tầm quan trọng này, pháp tu guru yoga được nhấn mạnh trong toàn bộ Phật giáo Đại thừa.

BẢN VĂN GURU YOGA CÙNG CÁC LUẬN GIẢI SÂU RỘNG VÀ CÔ ĐỌNG

Tác phẩm này gồm có hai bản văn. Bản thứ nhất là một luận giải sâu rộng về Trăm Đấng Hộ Phật Cõi Trời Đâu Suất, dựa theo truyền thống Mật điển khẩu truyền, được Pabongkha Dechen Nyingpo trình bày trong tác phẩm Kho Tàng ChâuBáu của ngài. Bản thứ hai là một luận giải cô đọng của cùng một tác phẩm, dựa theo truyền thống Kinh điển. Mỗi bản văn giải thích hành trì guru yoga của Je Tsongkhapa từ một khía cạnh khác nhau, và nhấn mạnh các pháp hành thiền khác biệt.

TRĂM ĐẤNG HỘ PHẬT CÕI TRỜI ĐÂU SUẤT CỦA TÔNG KHÁCH BA
Tương truyền rằng bản chánh của pháp tu guru yoga được trình bày ở đây đã được Je Tsongkhapa (1357-1419) trao truyền cho một số đệ tử được tuyển chọn trong thời của ngài. Một trong các đệ tử của ngài, Gyalwa Gendun Drup (1391-1471), sau này là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ Nhất, đã giảng dạy pháp tu cho đệ tử của ngài, và pháp tu này đã được Dulnakpa Palden Sangpo đối chiếu và ghi chép lại (1402-1473), nên ngài thường được xem là tác giả. Sau đó, các bản văn sâu rộng hơn xuất hiện và có sự nghi ngờ về tác giả chánh, nhưng rõ ràng là chính hành trì này đã được Je Tsongkhapa tạo nguồn cảm hứng.

Đọc Sách
Comments