Sách mới: Đạo Ca Milarepa

posted Feb 9, 2014, 7:41 AM by Thi Tran   [ updated Nov 22, 2014, 11:09 AM by Tam Bao Dan ]
Sách mới: Đạo Ca Milarepa (The Hundred Thousand Songs of Milarepa) -
Đỗ Đình Đồng dịch Việt ngữ, Vô Huệ Nguyên hiệu đính, Viet Nalanda Foundation ấn tống 2013
...
Ċ
Thi Tran,
Feb 9, 2014, 7:41 AM
Comments