QUY Y: Bài Nguyện Quy Y của Garchen Rinpoche

posted Sep 19, 2016, 10:19 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Oct 3, 2016, 6:50 PM ]
Quán tưởng  
Pháp Thân như hư không biến thành sự tự hoạt hiện—đó chính là Báo Thân như những đám mây của lòng đại bi vô lường. Báo Thân lại hiện thành vô lượng những hạt mưa của Ứng Hóa Thân, nhẹ nhàng rơi xuống trên dòng tâm thức của tất cả chúng hữu tình [tràn khắp] nơi mặt đất. Sự trói buộc giá băng nơi dòng tâm thức của chúng sinh liền tan chảy. Những dòng nước bất khả phân tuôn chảy giữa đại dương. Đại dương bốc hơi và trở thành những đám mây. Những đám mây tan hóa vào không gian và rồi toàn thể chúng sinh trở thành một với Pháp Thân. Sau đó hãy tụng bài cầu nguyện sau đây:

Con xin về nương dựa nơi Pháp Thân như hư không.

Con xin về nương dựa nơi Báo Thân như những đám mây.

Con xin về nương dựa nơi Ứng Hóa Thân như những cơn mưa.

Con xin về nương dựa nơi chư vị Gelugpa như là thân cây.

Con xin về nương dựa nơi chư vị Sakyapa như  là những nhánh cây.

Con xin về nương dựa nơi chư vị Nyingmapa như là những đóa hoa.

Con xin về nương dựa nơi chư vị Kagyupa như là trái quả.

Con xin về nương dựa nơi chúng sinh như là mặt đất.

Đối với tiêu đề của ”lòng sùng mộ,” Tôn sư Garchen Triptul Rinpoche đã từ bi chia sẻ với chúng đệ tử bài cầu nguyện mà Rinpoche đã thốt nhiên soạn tác, và nói rằng bài nguyện này là do sự thỉnh cầu của một “người bạn đạo siêu phàm.” Bài này được Tashi Jamyangling dịch qua Anh ngữ vào ngày 1 tháng 1 năm 2004 tại trung tâm Garchen Buddhist Institute, Chino Valley. Tâm Bảo Đàn tạm dịch qua Việt ngữ. (Sept. 19, 2016)

Đọc Thêm

Comments