Những Lời Khai Thị Từ Bậc Tôn Quý (Garchen Rinpoche)

posted Sep 23, 2014, 10:38 AM by Pema Zangmo   [ updated Mar 26, 2016, 8:20 AM by Bồ Đề Tâm 4 All ]
Bao gồm những lời khai thị của Garchen Rinpoche do Ina (Bieler) Dhargye ghi chép lại từ những buổi thuyết giảng trong những chuyến hoằng pháp trên khắp thế giới.
Ina Dhargye dịch Anh ngữ
Konchog Kunzang Tobgyal (Tiểu Nhỏ) chuyển Việt ngữ, Konchog Changchup Drolma (Tâm Bảo Đàn) hiệu đính.

...

[Đọc Sách] Anh ngữ

[Đọc sách] Việt ngữ

Tài liệu này được trung tâm Drikung Dharma Surya Center kết tập vào năm 2013 (www.drikungdharmasurya.orgvà các đệ tử tại Việt Nam trình bày thành tuyển tập để ấn tống.
 
Quý vị cũng có thể tìm thấy tuyển tập này ở trang "Tuyển tập ấn tống điện tử" trong phần "Giáo Pháp
Comments