Phật Thuyết Diệt Thập Phương Minh Kinh

posted Jul 14, 2015, 5:57 PM by Pema Zangmo   [ updated Jul 14, 2015, 5:58 PM ]
Dịch Phạn – Hán: Tây Tấn Nguyệt Chi quốc Tam Tạng Trúc Pháp Hộ
Dịch Hán – Việt: Ratnasiddhārthadhyāna
(Kinh số 435 trích trong Đại chính tân tu tạng kinh)

Tôi nghe như vậy: Một thời, Đức Phật du hoá ở thành Ca Tì La Vệ nơi dòng họ Thích cai trị. Ngài ngự ở tịnh xá dưới cây Ni câu luật. Đi theo ngài có chúng đại Tì kheo vân tập một nghìn hai trăm năm mươi vị. Số chư vị Bồ Tát lại còn vô lượng.

Sáng sớm, Đức Thế Tôn đã mặc áo, cầm bát, cùng chư vị Tì kheo thân thuộc vào trong thành. Lúc đó, có vị đồng tử trẻ tuổi dòng họ Thích tên là Diện Thiện Duyệt, vừa sáng sớm đã thắng một cỗ xe tráng lệ mà rời thành. Từ xa thấy Thế Tôn cùng các vị Thánh đệ tử, ngài liền đến chỗ Phật, xuống xe đi bộ đến đỉnh lễ chân Phật, đi vòng bên phải ba vòng rồi dừng trước Thế Tôn. Lúc đó, Diện Thiện Duyệt buồn bã cúi đầu. Đức Phật dù thấu biết nhưng ngài vẫn hỏi rằng:

- Ngài có chuyện gì mà sáng sớm đã rời thành, tâm trạng buồn thảm, sắc diện tối tăm vậy?
Diện Thiện Duyệt thưa với Phật rằng:

- Thưa Đấng Thiên Trung Thiên, nay cha mẹ con thân thể không được bình an, lại thường bị phi nhân làm hại khiến cho ngày đêm ăn ngủ không yên, vào ra đi lại cũng vô cùng sầu muộn. Lại chính thân con nữa, tuy là ngự trị cả một quốc gia, nhưng nếu gặp khốn ách cùng khổ cũng chẳng biết còn có phương cách nào, chẳng biết nên dùng phương tiện gì nữa. Giá thử mà ngộ kẻ thù oán mình, hoặc bị phi nhân dùng chú độc tà ác thì con chẳng biết lấy gì phòng thân. Nguyện xin Thế Tôn chỉ bày pháp môn mà tuỳ thời cứu giúp con, khiến con không còn bị xâm hại nữa.
...

[Đọc Thêm]
Quý vị có thể tìm được bài này trên trang "Giáo pháp" trong phần "Kinh sách"Comments