Những Bài Thuyết Giảng Của Hungkar Dorje Rinpoche

posted Sep 25, 2014, 7:33 PM by Pema Zangmo   [ updated Nov 22, 2014, 8:11 AM by Tam Bao Dan ]
Xin vào trang nhà Hungkar Dorje Rinpoche
http://www.hungkardorje.org
để nghe những bài thuyết giảng của Hungkar Rinpoche đã được thâu âm hay thâu hình. 
[Audio/Video]
Comments