Những Bài Đạo Ca Của Chư Thầy Tổ (Milarepa, Gampopa, Jigten Sumgon, Ngorje Repa)

posted Dec 29, 2018, 2:06 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Dec 29, 2018, 2:08 PM ]
MỤC LỤC
 TÁM TRUNG ẤM (Đức Milarepa)
 BỐN GIÁO PHÁP (Đức Gampopa)
 BÀI CA ĐẠI ẤN NĂM NHÁNH (Đức Jigten Sumgon)
 BÀI NGUYỆN TRÍ TUỆ VÀ DŨNG CẢM (Đức Jigten Sumgon)
 BÀI CA SÁU NIỀM TIN (Đức Jigten Sumgon)
 MƯA GIA TRÌ TỪ CHƯ ĐẠO SƯ DÒNG TRUYỀN THỪA KAGYU  (Đức Jigten Sumgon)
 KHẨU KIM CANG VỀ TINH TUÝ TỐI HẬU (Đạo sư Ngorje Repa)
 ĐẠI NGUYỆN HỒI HƯỚNGVÀ CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GIỚI 


Đọc Thêm
Comments