Nghi Quỹ Hành Trì Quán Thế Âm - Drikung Kagyu (Singapore) OM Centre

posted Dec 23, 2014, 1:43 PM by Pema Zangmo
Các lời nguyện và quán tưởng trong nghi quỹ này do Konchok Sherab Dronma dịch qua tiếng Việt, với sự hỗ trợ và chỉnh sửa của Konchog Changchup Drolma, có trích lược và tham khảo một số nghi quỹ tiếng Anh và tiếng Việt trên trang nhà www.vietnalanda.org, cùng với lời nguyện Phát Bồ Đề Tâm do Chơn Pháp Nguyễn Hữu Hiệu dịch.
Konchog Dorje Dudul phiên âm các câu chú từ Phạn qua âm Việt.Bản Việt dịch được hoàn thiện vào tháng 5/2014 từ bản tiếng Anh do trung tâm Drikung Kagyu (Singapore) OM Centre cung cấp.
...
[Đọc Thêm]
Quý vị cũng có thể kiếm được nghi quỹ này trên trang "Giáo Pháp" trong phần "Hành Trì/Nghi Quỹ Hành Trì Bổn Tôn"
Comments