Nghi Quỹ Hành Trì Phật Đảnh Tôn Thắng

posted Dec 22, 2014, 6:11 PM by Pema Zangmo
Trích từ tác phẩm "VÒNG HOA CHÂU BÁU CỦA CÁC NGHI QUỸ"

...
[Đọc Thêm]
Quý vị cũng có thể tìm được Nghi Quỹ này trên trang Giáo Pháp trong phần "Hành Trì/Nghi Quỹ Hành Trì Bổn Tôn"
Comments