Nghi quỹ hành trì Nyungne

posted Nov 18, 2014, 11:05 AM by Pema Zangmo   [ updated Nov 22, 2014, 8:35 AM ]

Nghi quỹ hành trì Nyungne (Dòng Drikung Kagyu)
Pháp tu sám hối của Phật Giáo Tây Tạng bao gồm phần quán tưởng và trì niệm chú Đại Bi của Đức Quán Thế Âm, cùng với lễ lạy và thọ bát quan trai.
...
[Đọc Thêm]

Quý vị cũng có thể tìm thấy nghi quỹ này ở trang Giáo Pháp/Hành Trì dưới phần "Các Pháp Hành Trì Mật Tông"
Comments