Nền Tảng Của Mọi Phẩm Hạnh Tốt Đẹp (Tsongkhapa)

posted Mar 23, 2016, 11:24 PM by Bồ Đề Tâm 4 All
Alexander Berzin chuyển Anh ngữ, 1982, duyệt lại năm 2003
Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính
www.berzinarchives.com

(1) Nền tảng của mọi phẩm chất tốt đẹp là vị bổn sư hảo tâm, hoàn hảo và thanh tịnh;
Sùng mộ ngài một cách đúng đắn là cội nguồn của đường tu.
Nhờ thấy rõ điều này và gắng sức,
Xin hộ trì cho con thành kính nương tựa nơi ngài.


Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.

Comments