Mục Đích Và Lợi Ích Của Việc Tranh Luận Giáo Pháp (Tsenzhab Serkong Rinpche)

posted Mar 23, 2016, 10:47 PM by Bồ Đề Tâm 4 All
Tsenzhab Serkong Rinpoche thứ Hai giảng giải
Alexander Berzin thông dịch và tóm tắt tại 
Mundgod, Ấn Độ, 20 tháng Tám, 2001
Lozang Ngodrub dịch; Chân Thông Tri hiệu đính
www.berzinarchives.com

Một trong những mục đích chính của việc tranh luân trong khi tu học Phật pháp là để giúp bạn phát triển nhận thức quả quyết (nges-shes). Bạn sẽ chọn một quan điểm và người đối tác trong cuộc tranh luận sẽ thách thức quan điểm này bằng nhiều quan điểm khác nhau. Nếu có thể bảo vệ quan điểm của mình đối với mọi sự phản bác và thấy rằng nó luôn luôn hợp lý, không có sự mâu thuẫn thì bạn có thể tập trung vào quan điểm đó với nhận thức quả quyết không lay chuyển. Chúng tôi còn gọi tâm thái này là niềm tin vững chắc (mos-pa). Bạn cần có nhận thức xác tín và niềm tin vững chắc này trong khi nhất tâm thiền quán về bất cứ đề tài nào, chẳng hạn như lẽ vô thường, tánh bình đẳng của tự thân và tha nhân, xem tha nhân quý báu hơn bản thân, bồ đề tâm, Không tướng và v.v...


Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.

Comments