Lời Khẩn Nguyện 17 Bậc Hiền Trí (Pandita) Nalanda (Gọi là Mặt trời chiếu sáng ba niềm tin)

posted Jul 14, 2015, 5:35 PM by Pema Zangmo
Sakya Tenzin Gyatso (Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14)

Nhật Hạnh – Tenzin Yangchen chuyển ngữ từ Tạng ngữ sang Việt ngữ.
Thầy giáo thọ Geshe Thupten Sonam, tu viện Drepung Loselling, Tsangpa Khangtsen, Nam Ấn Độ hướng dẫn chuyển ngữ.

Dharamsala 12/4/2015

1/ Sinh từ tâm bi, nguyện làm lợi ích chúng sinh
Thiên trong Chư Thiên đắc tối thắng đoạn chứng Cứu Hộ
Hướng dẫn chúng sinh bằng thuyết duyên khởi
Con kính lễ Đấng Năng Vương, Mặt Trời Ngôn Thuyết.

2/ Khéo làm sáng tỏ luận lý duyên khởi thâm sâu
Nghĩa chân như mật ý Kinh Bát Nhã lìa biên
Vị khai tông Trung Quán Đại Thừa như lời Phật thọ ký
Con kính lễ dưới chân Ngài Long Thọ.

3/ Trưởng tử Hiền Trí tối thắng
Thấu đạt tận cùng biển triết học nội giáo, ngoại tông
Tôn kính bảo trì tất cả luận thuyết Ngài Long Thọ
Con khẩn cầu Thánh Thiên, con của Đấng Chiến Thắng.

4/ Xiển minh nghĩa cứu cánh duyên khởi thánh ý
Yếu quyết thâm sâu “Giả có duy chỉ danh xưng”
Đạt đến thù thắng địa thành tựu
Con khẩn thỉnh dưới chân Luận Sư Phật Hộ.

5/ Phá trừ biên các pháp thật có sinh, v.v….
Vị khai tông triết lý nghĩa “ngoại hiện cộng thông lượng”
Ngài là Đấng Hộ Trì toàn diện Pandita (Ban Trí Đạt)
Con chí thành khẩn thỉnh A Xà Lê Thanh Biện.
...

[Đọc Thêm]
Quý vị có thể tìm được bài này trên trang "Giáo pháp/Hành trì" trong phần "Tụng niệm"
Comments