Lời Cầu Nguyện: Khẩn Cầu Chân Lý (Choden Rinpoche)

posted Mar 23, 2016, 10:22 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Mar 23, 2016, 10:22 PM ]
[Cầu nguyện hồi hướng cho mọi thiện hạnh]

Phía trước, ở giữa biển mây phẩm vật cúng dường Đức Phổ Hiền,
Nơi an trú của chư vị Lama, Yidam, Tam bảo và Hộ pháp,
Cùng các đấng hiền thánh đã thành tựu chân lý;
Xin hoan hỷ nhận mây cùng dường các phẩm vật này, và ban cho con chân lý tối thượng.


Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.
Comments