Lời Cầu Nguyện: Khẩn Cầu Chân Lý (Choden Rinpoche)

posted Dec 10, 2015, 7:03 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Dec 10, 2015, 7:04 PM ]
Gyalten Deying chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính  

Phía trước, ở giữa biển mây phẩm vật cúng dường Đức Phổ Hiền,  
Nơi an trú của chư vị lama, Yidam, Tam Bảo và Hộ Pháp  
Cùng các đấng hiền thánh đã thành tựu chân lý;  
Xin hoan hỷ nhận mây cúng dường các phẩm vật này, và ban cho con chân lý tối thượng. 

Con xin đảnh lễ và cúng dường bằng ba cửa, nguyện nỗ lực với thiện hạnh.
Con xin sám hối nghiệp xấu ác của tự thân cùng tha nhân, và hoan hỷ với công đức của tất cả chúng sanh.
Con xin thỉnh cầu các Đấng Chiến Thắng [chuyển Pháp luân].
Con xin hồi hướng mọi công đức [tích tập được] cho thành tựu giác ngộ.
Nguyện mặt trời giáo pháp của Đức Mâu Ni chiếu sáng rực rỡ khắp các cõi hiện hữu và an bình. 

Xua tan lực hủy hoại của các đại,
Làm sáng tỏ chánh đạo giải thoát,
Nguyện cho những điều [các hành giả] phải thực hành và từ bỏ được hiển lộ rực rỡ như thị.


Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp dưới phần Thuyết Giảng.


Comments