Guru Puja - Cúng Dường Bổn Sư (Kyabje Choden Rinpoche)

posted Apr 7, 2018, 11:29 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Apr 8, 2018, 11:07 AM ]

Hôm nay là ngày hành trì Guru Puja, Lama Chopa tsog, hay lễ cúng dường đạo sư tâm linh. Chữ cúng dường trong tiếng Phạn là Puja. Ý nghĩa của Puja là cách tiếp cận để làm hài lòng tâm thánh thiện của vị bổn sư. Pháp cúng dường đạo sư tâm linh, hành trì Lama Chopa này là một trong những hành trì sâu rộng của guru yoga (bổn sư du già). Hành trì guru yoga là một phương tiện để thiết lập tâm thức của bổn sư. Đó là mục tiêu chánh của việc tu tập Lama Chopa. Các truyền thống khác gọi hành trì guru yoga là Ladrup (thiết lập bổn sư), là cách tiếp cận hay phương tiện để thiết lập bổn sư, nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Phương tiện ấy được gọi là Lamai Naljor, hay pháp tu guru yoga. Ngay cả trong pháp tu Mật tông, chúng ta gọi nó là Drupthap, nghĩa là cách tiếp cận để thiết lập vị Hộ Phật, và điều này cũng tương tự như vậy ở đây, đó là phương tiện mà vị lạt ma trở nên gần gũi với mình hơn, và nhờ cách sử dụng phương tiện này mà hành giả sẽ thành tựu giác ngộ trong bản tánh của vị bổn sư của mình. Như đã nêu ra trước đây về pháp tu Hộ Phật du già (deity yoga), khi hành trì bất kỳ pháp tu Hộ Phật du già (Ladrup) nào thì có nghĩa là con đang tu tập để đạt Phật quả trong bản tánh của vị Hộ Phật đó, và ở đây, điều này cũng tương tự như vậy.

Trước tiên, pháp tu guru yoga xuất xứ từ Kinh Văn Thù Sư Lợi Nhĩ Truyền Hóa Thân (Kinh Nhĩ Truyền Mầu Nhiệm) [Manjushri's Whispered Emanation Scripture (Whispered Magical Scripture)]. Đầu tiên, Đức Văn Thù Sư Lợi dạy pháp tu này cho ngài Tông Khách Ba (Je Tsongkhapa), rồi về sau, Panchen Lobsang Chokyi Gyaltsen đã biên soạn pháp tu này thành một quyển kinh. Hành trì guru yoga này là một pháp tu rút tỉa nhiều điểm đặc sắc độc đáo từ chỉ giáo của Kinh Nhĩ Truyền Hóa Thân mà các truyền thống khác không có. 


Tenzin sao chép và dịch Tạng ngữ sang Anh ngữ.
Lozang Ngodrup hiệu đính bản Anh ngữ và chuyển Việt ngữ.
Võ Thư Ngân hiệu đính.

Đọc Thêm
Comments