GONG CHIK - Cùng Một Tâm Giải Thoát (Sơ Tổ Jigten Sumgon)

posted Oct 9, 2015, 12:18 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Nov 11, 2015, 9:46 AM ]

Các giáo lý trong “Gong Chik” (nghĩa Tạng văn: “Ý nguyện chung nhất”) là tập hợp những khai thị tâm yếu của Pháp Vương Jigten Sumgon về sự chung nhất của các đường tu giải thoát và của quả vị rốt ráo trong Phật đạo. Ở khía cạnh tương đối, như lời ngài khai thị,“tất cả các thừa đều là nhất thừa đến từ một truyền thừa duy nhất” “tám mươi bốn ngàn pháp môn cũng chỉ là một [phương tiện] để đạt giác ngộ.” Ở khía cạnh viên mãn thì cái chung nhất ở đây chính là Phật tánh nguyên sơ vốn sẵn có nơi chính nguồn tâm của mỗi chúng sinh.

 Pháp Vương Kyobpa Jigten Sumgon (Ratnashri) là vị Sơ Tổ khai lập dòng truyền thừa Drikung Kagyu vào thế kỷ 12 tại Tổ đình Drikung Thil ở trung phần Tây Tạng. Ngài được xem như là hiện thân của đức Long Thọ, và nổi danh là người đã triệt ngộ tánh không và các pháp duyên sinh. Ngài đã khai đạo và ban truyền giáo lý cho hằng trăm ngàn môn đồ đến từ Tây Tạng, Trung Hoa, Mông Cổ, Ấn Độ và Nepal.  

 “Gong Chik” bao gồm các lời khai thị khẩu truyền của Sơ Tổ Jigten Sumgon dành cho ngài Chennga Sherab Jungne (Chennga Drikung Lingpa), một đại đệ tử tâm truyền và là một trong hai vị thị giả thân tín nhất của Sơ Tổ. Ngài Chennga Sherab Jungne đã ghi chép lại toàn bộ những câu khai thị của Sơ Tổ cho mỗi một câu hỏi của ngài. Sau đó, vào ngày 23 tháng Giêng năm Tuất theo niên lịch Mông Cổ, tại vùng Kham, Tây Tạng, đệ tử Konchok Rinchen Trinley Nampar Gyalwa đã dựa vào bản ghi chép của ngài Sherab Chennga Jungne, sắp xếp các lời khai thị khẩu truyền của Sơ Tổ Jigten Sumgon thành thứ tự và soạn thành thi kệ.  Konchok Rinchen Trinley Nampar Gyalwa là một đệ tử tâm truyền của Đại Sư Rigdzin Chokyi Dragpa (Drikung Dharma-kirti), tức Sư Tổ Drikung Kyabgon Chungtsang Rinpoche đời thứ Nhất thuộc thế kỷ 16-17.

[Đọc thêm]

Quý vị cũng có thể tìm được bài này trên trang "Giáo pháp" trong phần "Kinh sách" hoặc trong phần "Thuyết Giảng."


Comments