Giới Thiệu Về Mền Quang Minh hay Mền Giải Thoát

posted Apr 7, 2016, 10:31 PM by Bồ Đề Tâm 4 All
Sáu Pháp Giải Thoát của Đức Liên Hoa Sanh

“Tử Thư Tây Tạng” là giáo lý được rất nhiều người biết đến, bắt nguồn từ những lời truyền giảng của Đức Liên Hoa Sanh (Guru Padma-sambhava) vào thế kỷ thứ 8. Đây là những giáo lý hướng dẫn về cõi trung giới hay “bardo” sau khi cái chết xảy đến, thường được gọi là thân trung ấm. Trong Phật Giáo Tây Tạng, “Tử Thư Tây Tạng” được biết đến như là phương tiện thiện xảo để giúp chúng ta đạt được giải thoát qua cái nghe, nghĩa là giải thoát qua việc lắng nghe trong giai đoạn trung ấm (liberation through hearing in the bardo).

Theo các giảng dạy về “bardo,” có tất cả là 6 giai đoạn “bardo” – là các giai đoạn chuyển tiếp, bắt đầu từ khi chúng ta chào đời cho đến khi tái sinh trở lại, gồm có:
(1) Giai đoạn trung giới của sự chào đời (kye ne bardo) 
(2) của giấc mộng (milam bardo) 
(3) của thiền định (samten bardo) 
(4) của quá trình tan rã đưa đến của cái chết (chikai bardo) 
(5) của kinh nghiệm trải qua sau khi chết (chonyi bardo) 
và (6) của sự tái sinh trở lại (sipai bardo)

Riêng trong trường hợp để chuẩn bị cho cái chết và sau khi đã chết, thì theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng, người quá cố thường được chư tăng tụng đọc cho nghe toàn bộ giáo lý của “Tử Thư” trong suốt 49 ngày để nhắc nhở họ về cái chết, về chu kỳ tan rã của ngũ đại (đất, nước, gió, lửa và khí), về những diễn biến trong cõi trung ấm sau khi thân và tâm đã tách lìa, giúp người chết tìm ra nẻo thoát. Đây chính là giải thoát qua việc lắng nghe.


Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Đề Án - Zangpo Project.
Comments