Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh

posted Feb 26, 2015, 5:55 PM by Pema Zangmo   [ updated Feb 26, 2015, 5:58 PM ]
Đường triều Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch
Dịch Hán-Việt: Ratna Siddhārtha Dhyāna
(Kinh số 450 trích trong Đại chính tân tu tạng kinh)

Tôi nghe như vậy: Một thời, Đức Thế Tôn (Bhagavān) đi du hoá các nước. Đến thành Quảng Nghiêm, ngài nghỉ dưới cây Nhạc Âm. Có tám nghìn vị đại Tì kheo tập hội, lại có ba vạn sáu nghìn vị Đại Bồ Tát, cùng chư vị quốc vương, đại thần, Bà la môn, cư sĩ, tám bộ Thiên long, nhân (manuṣya), phi nhân (amanuṣya), vô lượng đại chúng cung kính vây quanh đón nhận giáo pháp.

Bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi Pháp vương tử nương thần lực Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, cởi vai áo phải, quỳ gối phải xuống đất, trước Đức Thế Tôn chắp tay cung kính bạch rằng:

- Thế Tôn, xin Người hãy thuyết giảng danh hiệu của chư Phật, cùng công đức từ đại nguyện thù thắng của các ngài, để khiến cho kẻ được nghe nghiệp tội tiêu trừ, lại có thể làm lợi lạc chúng sinh đời Tượng pháp vị lai.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn tán thán ngài Văn Thù Sư Lợi: - Lành thay, lành thay! Văn Thù Sư Lợi, ngài đã khởi tâm đại bi mà cầu xin ta giảng danh hiệu chư Phật và bản nguyện công đức của các ngài, giúp tiêu trừ nghiệp chướng trói buộc chúng sinh, lại có nhiều lợi lạc cho chúng sinh đời Tượng pháp. Nay ngài lắng nghe và an trụ trong chính niệm. Ta sẽ vì ngài mà giảng thuyết. Văn Thù Sư Lợi nói: - Xin Người giảng thuyết. Chúng con muốn nghe. Phật nói với Văn Thù Sư Lợi:

- Về phương Đông cách đây mười Hằng hà sa cõi Phật có một thế giới tên là Tịnh Lưu Li, Đức Phật trụ thế hiệu Dược Sư Lưu Li Quang Vương Như Lai, Ứng chính đẳng giác, Minh hạnh viên mãn, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng trượng phu, Điều ngự sĩ, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn (Bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabhārāja Tathāgata, Arhate, Samyaksaṃbuddha, Vidyācaraṇasaṃpanna, Sugata, Lokavid, Anuttarapuruṣa, Puruṣadamyasārathi, Devamanuṣyānāṃ śāstṛ, Buddhalokanātha). Văn Thù Sư Lợi, Đức Phật Dược Sư Lưu Li Quang Vương Như Lai khi còn trụ trong đạo Bồ Tát có phát mười hai nguyện lớn, giúp chúng sinh viên mãn mọi mong cầu.
...
[Đọc Thêm]
Quý vị có thể tìm được Kinh sách này trên trang "Giáo Pháp" trong phần "Kinh sách"
Comments