Dharmakaya Phowa: Chuyển Di Đến Pháp Thân (Nyala Pema Dundul)

posted Jun 22, 2017, 11:13 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Jun 22, 2017, 11:14 AM ]


A! Trong một sát na, từ cảnh giới hợp nhất bất khả phân của tánh sáng soi và tánh Không,
Hào quang của trí tuệ phóng tỏa, chiếu rọi đến toàn bộ sáu cõi.
Qua đó, tâm thức của tất cả chúng sinh đều chuyển hóa thành chủng tự A màu trắng.
Thông qua sự  gia trì của chân lý đến từ Phật, Pháp, Tăng, Đạo Sư, Bổn Tôn, và Không Hành Nữ,
[chủng tự A] hội tụ cùng bốn pháp ấn, tan hòa vào con.
Bản tánh nguyên sơ – sự bất khả phân của tánh sáng soi, tánh giác và tánh Không –  
Chính là tinh túy [của đại giác ngộ], nơi không có gì để chuyển di và cũng chẳng có kẻ thực hành chuyển di.
Con hô to [âm thanh] của chủng tự Hik—là [sự hợp nhất của] âm thanh và tánh Không không thể nghĩ bàn, 
siêu vượt tâm bình phàm,
Và rồi tất cả đều hợp nhất và viên mãn chính nơi sự hoạt hiện vĩ đại siêu vượt lằn mé.
Rigpa – giác tánh của con được chuyển di vào cảnh giới bao la bất sinh của Pháp thân.
Hik! Hik! Hik!

Pháp thực hành Chuyển Di - Phowa  này đã được biên soạn bởi lão hành khất già nua mang tên Dündul ở Nyarong Lhangdrak, để đáp lại lời khẩn cầu của các vị lạt ma đầy tín tâm là Orgyen Gyaltsen và Orgyen Garwang Gyaltsen.  Nguyên tất cả những chúng sinh nào nghe được giáo huấn về phương pháp chuyển di, là phương pháp đưa đến giác ngộ không qua thiền định, thảy đều đạt được tinh túy của đại giác ngộ ngay tự nơi giác tánh (rigpa) của chính họ.  Sarva Buddha Maṅgalaṃ.

Rigpa Translations chuyển Anh  ngữ (2011)
Tâm Bảo Đàn (Konchog Changchup Drolma) chuyển Việt ngữ (2013) và hiệu đính (2017) 


Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này ở trang Giáo Pháp - Hành Trì.

Comments