Đại thành tựu giả tôn đức Tông Khách Ba (Mahasiddha Je Tsongkhapa)

posted Sep 22, 2014, 4:24 PM by Pema Zangmo   [ updated Sep 24, 2014, 9:13 PM ]
Do Lama Thubten Yeshe thuyết giảng  

Trong thế giới trí thức phương Tây thì cách thức diễn giải thông thường cho rằng Lama Je Tsongkhapa (Lạt Ma Tôn Đức Tông Khách Ba) [Sơ Tổ dòng truyền thừa Gelug] chỉ là một giảng sư. Người phương Tây không nhận biết ra được rằng ngài là một du già sư vĩ đại, một hành giả vĩ đại, và là một đại thành tựu giả (mahasiddha). Thực ra, đức Lama Je Tsongkhapa đã giảng dạy và trước tác nhiều về mật điển hơn cả kinh điển, nhưng bởi vì ngài không phô bày khía cạnh thành tựu của một đại thành tựu giả, nên người phương Tây có cảm nhận rằng ngài chỉ thuần túy là một nhà trí thức... 
[Đọc thêm]

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài thuyết giảng này trong phần Giáo Pháp ở trang Thuyết Giảng.

Comments