Chuyển Biến Nỗi Đau Khổ Và Niềm Hạnh Phúc (Dodrupchen)

posted Oct 13, 2018, 7:22 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Oct 13, 2018, 7:25 AM ]
Thành tâm đảnh lễ  
Con thành tâm đảnh lễ Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm, nghĩ tới phẩm hạnh của Ngài:
Ngài vô cùng hoan hỷ trước niềm hạnh phúc của tha nhân,và tràn đầy u phiền khi chúng sanh đau khổ,
Đấng Đại Từ Đại Bi, Ngài hoàn toàn chứng đắc với tất cả phẩm hạnh,
Đấng an trụ, không hề nghĩ tới hạnh phúc hay khổ đau của chính mình.

Bày tỏ ý nguyện  
Đây là một phần hướng dẫn về cách sử dụng cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau khổ như con đường dẫn đến giác ngộ. Điều này không thể thiếu để dẫn dắt đời sống tâm linh, một công cụ thiết yếu nhất của các Đấng Thiên Thệ, và là giáo pháp trân quý nhất trong cõi ta bà.

Có hai phần:
1) cách sử dụng nỗi đau khổ như con đường đạo,
2) và cách sử dụng niềm hạnh phúc như con đường đạo.

Mỗi một người trước hết nên tìm hiểu nỗi đau khỗ và niềm hạnh phúc qua sự thật tương đối, và sau đó qua sự thật tuyệt đối.

Nguyên tác: Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima
Việt Ngữ: Định Hương
Do Tulku Ogyen Phuntsok  thuyết giảng tại Little Saigon, California vào ngày 29-30 tháng 9, 2018 tại Chùa Bảo Quang.


Comments