"Chuỗi Hồng Ngọc" - Phương Pháp Thành Tựu Mạn Đà La Của Tối Thắng Vương A Di Đà Siêu Việt và Nghi Lễ Cầu Siêu

posted Feb 14, 2019, 7:35 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Feb 14, 2019, 7:41 PM ]
Mục lục:

1. Going to the Realm of Great Bliss / Đến Được Cảnh Giới Cực Lạc 
A Lineage Prayer for Attainment of the Pure Perception Realm of Great Bliss
Bài Cầu Nguyện Của Dòng Truyền Thừa Để Đạt Được Cảnh Giới Của Tri Kiến Thanh Tịnh Đại Hỷ Lạc

2. The Ruby Garland / Chuỗi Hồng Ngọc 
A Means for Accomplishing the Mandala of the Transcendent and Victorious Lord Amitabha
Phương Pháp Thành Tựu Mạn Đà La Của Tối Thắng Vương A Di Đà Siêu Việt

3. The Stairway to Liberation in the Realm of Great Bliss / Nấc Thang Đưa Đến Giải Thoát Nơi Cảnh Giới Cực Lạc 
Funerary Rites Following The Ruby Garland, Mandala Ritual of the Transcendent and Victorious Lord Amitabha
Nghi Lễ Cầu Siêu Theo Sau Nghi Thức Mạn Đà La Chuỗi Hồng Ngọc Của Tối Thắng Vương A Di Đà Siêu Việt

Comments