Cầu Nguyện Đức Di Lặc Trong Kiếp Tương Lai (Geshe Ngawang Dhargye)

posted Jul 26, 2018, 4:53 PM by Bồ Đề Tâm 4 All

Trong quá khứ, con đã lang thang trên những con đường dài, đơn độc,                
Nhưng giờ đây, hỡi Đấng Bảo Hộ, nhờ tưởng nhớ đến ngài,                                      
Khi tia sáng đời con sắp tàn lụi,                                                                                            
Nguyện cho chiếc móc bi mẫn của ngài giữ lấy tâm con.

Khi tâm con du hành đến tái sanh tương lai,                                                           
Nguyện cho con đản sanh trong hoa sen                                                                                    
Trước mặt ngài, Đức Di Lặc, ở cõi Tịnh Độ Đâu Suất,                                                        
Nguyện cho con được nuôi dưỡng bằng cam lồ Đại thừa. 

Hỡi Đấng Bảo Hộ Di Lặc, khi ngài là thiện tri thức tâm linh                                                    
Của vô số chúng sanh lang thang ở Bồ Đề Đạo Tràng,                                                         
Nguyện cho con cũng là một trong những đệ tử hàng đầu của ngài                                 
Có thể thuần thục những chúng sanh may mắn.

Alexander Berzin chuyển Tạng-Anh.
Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ. Võ Thư Hân hiệu đính

Đọc Thêm
Comments