Bao La Như Bầu Trời, Thẳm Sâu Như Biển Cả: Thi Kệ Xưng Tán Bồ Đề Tâm (Khunu Rinpoche)

posted Dec 25, 2018, 9:43 PM by Bồ Đề Tâm 4 All

Thi kệ “Bao La Như Bầu Trời Thẳm Sâu Như Biển Cả – Ngọn Đèn Châu Báu Xưng Tán Bồ Đề Tâm” (Vast as the Heaven Deep as the Sea – The Jewel Lamp – A Praise of Bodhicitta) này do Lama Tenzin Gyaltsen sáng tác tại Ba La Nại (Varanasi), Ấn Độ. (Tenzin Gyalsten được biết nhiều hơn với tên danh dự là Khunu Rinpoche – “Người cao quý ở vùng Kinnaur” hoặc Negi Lama). Bản tiếng Việt này được dịch từ bản Anh Ngữ do Gareth Sparham chuyển ngữ từ tiếng Tây Tạng (nhà xuất bản Wisdom Publications, Boston - USA ấn hành vào năm 1999).

Bồ Đề Tâm hay Tâm Giác Ngộ là hạnh nguyện của tâm vị tha mong đạt được giác ngộ cho mình, cho người và luôn vì lợi ích cho tha nhân. Tập thi kệ gồm có 356 bài kệ, mỗi bài kệ gồm có 4 câu... 

Nếu người muốn dễ dàng tu tập
Đạt đến sự toàn tri và thấu rõ vạn pháp,
Còn có pháp tu nào khác hơn
Là nương nhờ Bồ Đề Tâm của chư Bồ Tát!

Mặt trăng của Bồ Đề Tâm đang dần tròn,
Làm trào dâng một đại dương hoan hỷ,
Tràn ngập động lực vị tha, cùng  bao nhiêu điều khác nữa,
Làm cho  ánh trăng đêm mát dịu cũng vì thế mà sanh lòng  hổ thẹn.

Bồ Đề Tâm phục vụ như một thanh gươm
Cắt đứt chồi non của phiền não,
Là vũ khí để bảo vệ
Tất cả chúng sanh đang lang thang.

Đọc Thêm

Hiệu đính sơ khởi: Cao Thanh Dung 
Với sự góp ý của Huyền Đoàn và Sơn Ý 
Tổng hiệu đính: Tâm Bảo Đàn
Viet Nalanda Foundation ấn tống và phát hành
ISBN 978-1-937175-12-2

Dự Án Dịch Thuật Quiet Wisdom Translation Project—Viet Nalanda Foundation
được sự đồng thuận của Wisdom Publications để chuyển dịch tác phẩm này từ Anh ngữ sang Việt ngữ.


Comments