Bài Nguyện Trí Tuệ và Dũng Cảm (Đức Jigten Sumgon)

posted Nov 23, 2014, 8:42 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Nov 23, 2014, 8:48 AM ]
“Con nương dựa vào chư Phật và chư Bồ tát cho đến khi đạt được giác ngộ.
Xin hãy ban cho con trí tuệ và dũng cảm, thoát khỏi mọi mê lầm.

Nếu lẽ ra con phải bệnh tật, hãy để cho con bệnh tật và con sẽ hoan hỉ.
Nguyện cho bệnh tật của con tịnh hóa ác nghiệp và bệnh tật của tất cả chúng sinh."
...
[Đọc Thêm] 
Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này tại trang "Giáo Pháp" trong phần "Hành Trì/Tụng Niệm"
 
Comments