Bài Nguyện Trí Huệ và Dũng Cảm (Tổ Jigten Sumgon)

posted Aug 14, 2018, 3:13 PM by Bồ Đề Tâm 4 All
Con nguyện nương dựa vào chư Phật và chư Bồ tát cho đến khi đạt được giác ngộ. Xin hãy ban cho con trí tuệ và sự dũng cảm, thoát khỏi mọi mê lầm. 

Nếu lẽ ra con phải bệnh tật, hãy để cho con bệnh tật và con sẽ hoan hỷ. Nguyện cho bệnh tật của con tịnh hóa ác nghiệp và bệnh tật của tất cả chúng sinh. 

Nếu lẽ ra con được chữa lành, xin cho tất cả bệnh tật và rối rắm của con đều được chữa lành, và con sẽ hoan hỷ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được chữa lành và tràn ngập niềm hoan hỷ.

Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ

Comments