Bài Nguyện Tái Sanh Tây Phương Cực Lạc (Karma Chagme Rinpoche 1613-1678)

posted Sep 2, 2013, 4:07 AM by Thi Tran   [ updated Nov 22, 2014, 11:14 AM by Bồ Đề Tâm 4 All ]
Bài Nguyện Tái Sanh Tây Phương Cực Lạc (bản dài) do ngài Karma Chagme biên soạn.
Tâm Bảo Đàn dịch Việt ngữ
Comments