Bạch Dzambala: Thỉnh Nguyện Phước Bảo (Kệ tụng)

posted Feb 2, 2017, 5:23 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Feb 2, 2017, 5:24 AM ]

Excerpted from the Orgyen Dakini Wealth God Sadhana

Trích đoạn từ Nghi Quỹ Hộ Thần Phước Lộc Không Hành Nữ Orgyen

Longevity and Good Fortune [like] the Union of the Sun and Moon
Trường Thọ và Phước Bảo như sự Hợp nhất của Mặt Trời và Mặt Trăng

Wave the silk-arrow and chant while meditating.
Phất mũi tên phiến lụa và trì tụng trong thiền định.

Hum hri / de wa chen gyi zhing kham ne / dug ngal dra yang mi drag pe / de kyi phün sum tshog pe yang

Hum Hri. In the pure land of Sukhavati, fortune of perfect happiness, even the name of sorrow is unknown.

Hum Hri / Tại Phật Điền Cực Lạc, phước bảo của hỷ lạc tối thắng, ngay cả danh từ phiền não cũng không được biết đến.

HUM HRI. | IN THE LAND OF DE-WA-CHEN, | FOR-TUNE OF GREAT HAPPI-NESS,| THE NAME OF PAIN IS UN-KNOWN.

HUM HRI| Ở TRONG CÕI TỊNH ĐỘ CỰC LẠC| TRÀN ĐẦY ÂN PHƯỚC ĐẠI PHÚC LẠC| KHÔNG CÓ CẢ TÊN GỌI CỦA KHỔ

tshe yi ngö drub dag la tsöl / thug je zig shig tshe pag me

Amitayus, please bestow the Siddhi of longevity and behold me with compassion

Đức Vô Lượng Thọ, xin Ngài ban cho con quả vị thành tựu trường thọ, và đoái tưởng đến con với lòng từ bi.

A-MI-TA-YUS, GRANT LONG LIFE,| AND LOOK U-PON ME WITH LOVE.

VÔ-LƯỢNG-THỌ-PHẬT, BAN TRƯỜNG THỌ|ĐOÁI TƯỞNG CON VỚI LÒNG TỪ BI

po ta la yi zhing kham su / nyön mong dug nge ming yang me / thug je phün sum tshog pe yang

In the pure land of Potala, fortune of perfect compassion, even the name of the afflictions – the five poisons – do not exist.

Tại Phật Điền Phổ Đà, phước bảo của từ bi chân chính, ngay cả danh từ ngũ độc, các cảm xúc ô nhiễm cũng không hiện hữu.

IN THE LAND OF PO-TA-LA,| FOR-TUNE OF GREAT COMPA-SSION,| THE FIVE POI-SONS DON’T E-XIST

Ở BÊN TRONG CÕI NƯỚC PHỔ ĐÀ| TRÀN ĐẦY ÂN PHƯỚC ĐẠI TỪ BI| KHÔNG CÓ CẢ TÊN CỦA NĂM ĐỘC

chog gi ngö drub dag la tsöl / tse we zig shig chen re zig

Avalokitesvara, please bestow the supreme Siddhi and behold me with love.

Quán Thế Âm Bồ Tát, xin ban cho con quả vị thành tựu tối thượng và đoái tưởng đến con với tình yêu thương.

CHEN-RE-ZIG, HOLD ME WITH LOVE | AND GRANT THE SU-PREME SI-DDHI.

QUAN THẾ ÂM, XIN YÊU THƯƠNG CON| VÀ XIN BAN THÀNH TỰU TỐI THƯỢNG


Theo tâm nguyện của các Lama tại trung tâm Garchen Buddhist Institute, bản dịch Anh ngữ do Ina Bieler thực hiện và Kay Chandler hiệu đính vào tháng 11 năm 2006,
và tái hiệu đính vào năm 2012.

Bảo Vô Trước (Konchog Thogme) chuyển Việt ngữ văn xuôi và Tâm Bảo Đàn (Konchog Jimpa Lhamo) hiệu đính vào tháng 3 năm 2011 và tháng 11 năm 2016.
Konchog Osal Drolma chuyển Việt ngữ theo kệ vần vào tháng 11 năm 2016. Trần Lan Anh và Tâm Bảo Đàn hiệu đính vào tháng 11 năm 2016.


Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Hành Trì
Comments