37 Kệ Tu Bồ Tát - Ngulchu Thogme Zangpo (Thi kệ - bản dịch mới 2015)

posted Oct 9, 2015, 8:20 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Nov 7, 2015, 10:20 PM ]

Nam mô Quán Tự Tại Bồ tát

Dù biết các pháp không đến đi.
Nhưng luôn nỗ lực khởi lòng Bi.
Đạo sư vô thượng, Quán Tự Tại.
Năm vóc thường lễ khắp quý Ngài.

Cội nguồn lợi lạc chư Phật Đà,
Thành tựu Diệu Pháp hoá hiện ra.
Nương nơi gốc ấy để tu luyện.
Nên nay nói pháp Bồ tát tu.

Từ suối nguồn gia trì vô tận của Chư Phật, chư Tổ, Đạo sư dòng truyền thừa và Bổn sư gốc Garchen Rinpoche tôn quý, tôi xin mạo muội chuyển ngữ từ bản kệ gốc là Tạng Ngữ của Đại Sư Ngulchu Thogme Zangpo ra văn vần (tham khảo đối chiếu bản kệ tiếng Hoa và bản văn xuôi Việt ngữ của dịch giả MinhKhông). Tuy nhiên chắc chắn không tránh khỏi sơ xuất vì nhiều yếu tố khách và chủ quan. Kính ngưỡng mong Ngài Ngulchu Thogme Zangpo 37 Pháp Tu Bồ tát (kệ) 41 và chư tôn đức, quý huynh đệ hoan hỷ lượng thứ và chỉ giáo thêm, ngõ hầu lần tái bản sau sẽ hoàn thiện hơn. Nguyện hồi hướng mảy may công đức có được này, đến sức khoẻ và thọ mạng của chư Thầy tổ nói chung và Đạo sư Garchen tôn quý nói riêng, nguyện xin chư vị trụ thế. Học trò nhỏ Thích Chúc Khả.

Quý vị cũng có thể tìm được các bản dịch được nhắc đến trên đây trên trên trang "Giáo pháp" trong phần "Kinh sách" hoặc trong phần "Thuyết Giảng." 

Comments